Hovedbygning

Museumsbygget består av to tømmerhus, et fra Røyse i Hole og et fra ”Nordsida” i Hønefoss. Bygget inneholder en terrengmodell i målestokk 1:500, med kjerratinnretninger, gamle plasser, setrer med mer, samt rennende vann.

Modellen er ca 13 m lang og dekker området fra Orbråtavika i Steinsfjorden, opp bakkene til Damtjern ved Stubdal, videre inn til Vassendvika i Storflåtan og videre opp til Vambutjerna, som var regulert med demning for Kjerratanlegget.

Modell nr 2 viser hjulhus nr 1 med en forkortet rullebane. Den er i målestokk 1:10 og kan kjøres med vann.