Historien så langt

Ideen og de første tanker og planer om et Kjerratmuseum i Åsa er snart 30 år gamle. I 1987 ble Åsa Vel dannet hvor et av formålene var og bidra med å belyse gammel industri i Åsa. Møllemonumentet sto ferdig i 1997 og Kjerratstien fulgte etter. Så var det noen i styret som kunne tenke seg å være med å bygge opp et Kjerratmuseum. I 1999 ble det alvor! Planer var lagt og de første praktiske oppgaver ble igangsatt på den leide museumstomta, Fredheim, gnr 18 bnr 64. Den første håndfull av medlemmer ble raskt flere, – noen ble forespurt og noen meldte sin interesse -, i alt ble det 16 medlemmer, og vi kalte oss Historiegruppa i Åsa Vel. Det spesielle var at ingen på demokratisk vis var valgt inn i gruppa. Etter et par år ble gruppa helt adskilt fra Åsa Vel, og tok litt senere navnet Foreningen Kjerratmuseet. De 16 medlemmene var hele foreningen, som da ”eide” Møllemonumentet, Kjerratstien og Museet, dvs. eide den bygningsmasse som etter hvert kom til syne på museumstomta.

Som store og noe eldre eiendomsbesiddere, uten livsarvinger, ofte gjør, – de danner en forening (stiftelse), – skjenker det de eier til foreningen, og bestemmer samtidig (vedtekter) hva som skal skje, – hvordan gaven (eiendomsmassen) skal forvaltes for all framtid og av hvem. Dette bestemte 16-manns foreningen seg for 1. des. 2005! En ny Foreningen Kjerratmuseet skulle dannes og bestå av 9 medlemmer med personlige vara.. Fra 1. jan 2007 skulle den nye foreningen overta eieransvaret og driftsansvaret for Møllemonumentet, Kjerratstien og Museet. Derimot skulle den gamle foreningen fortsette å ha ansvaret for prosjektet Hjulhus nr 5, som var påbegynt og beregnet ferdig i 2009-10. Etter åpning av dette prosjektet skulle eier- og driftsansvar overlates den nye Foreningen Kjerratmuseet. Denne foreningens medlemmer skulle nå velges! Det var videre bestemt at det skulle dannes en Venneforening (støtteforening) til den nye Foreningen Kjerratmuseet. Foruten å yte støtte skulle venneforeningen blant sine medlemmer velge 5 av 9 representanter m/vara. inn i den nye Foreningen Kjerratmuseet. De 4 resterende medlemmer skulle velges av Åsa Vel (trakk seg ut i 2009) , Åsa Sanitetsforening, Vegård Pensjonistforening og grunneierne av museumstomta og tomta for Hjulhus nr5, – alle 1 repr. m/ vara.

Høsten 2006 ble alt det ovennevnte gjennomført. Venneforeningen hadde ved utgangen av 2006 ca 200 medlemmer. Venneforeningen valgte å bruke navnet Kjerratmuseets Venneforening. Venneforeningen ble i 2014 lagt ned og tatt inn i Foreningen Kjerratmuseet.